Πέμπτη 4 Αυγούστου 2022

Ο Ενιαίος Σύλλογος Εργαζομένων, συνεχίζει τις παρεμβάσεις, προκειμένου να ανακληθεί άμεσα, η απαράδεκτη καταγγελία της σύμβασης-απόλυση του AMEA συναδέλφου Η.Η. Αύριο 5/8/2022, στις 10:00πμ, στο Υπουργείο Υγείας, θα ζητηθεί συνάντηση με την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου.

Ο Ενιαίος Σύλλογος Εργαζομένων, συνεχίζει τις παρεμβάσεις, προκειμένου να ανακληθεί άμεσα, η απαράδεκτη καταγγελία της σύμβασης-απόλυση του συναδέλφου Η.Η.

Αύριο 5/8/2022, στις 10:00πμ, στο Υπουργείο Υγείας, θα ζητηθεί συνάντηση με την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου.

Ακολουθεί η Επιστολή-Θέση της  Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ).  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (Ε.Σ.Α.με.Α)

Πληροφορίες: Ειρήνη Τσαλουχίδου,  Ευαγγελία Καλλιμάνη 

Εξαιρετικά επείγον 

Αθήνα: 04.08.2022 Αρ. Πρωτ.: 1146 


ΠΡΟΣ: κα Τσαγδή Δέσποινα, Διοικήτρια Ψ.Ν.Α. «Δαφνί» 

ΚΟΙΝ: «Πίνακας Αποδεκτών» 

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με την άρση απόφασης Δ.Σ. για καταγγελία σύμβασης  

εργασίας ατόμου με ψυχική αναπηρία στο Ψ.Ν.Α. «Δαφνί». » 

Αξιότιμη κυρία Τσαγδή, 

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) αποτελεί την τριτοβάθμια  

Οργάνωση των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους στη  

χώρα και αναγνωρισμένο Κοινωνικό Εταίρο της ελληνικής Πολιτείας σε ζητήματα  

αναπηρίας.  

Κύρια αποστολή της είναι η καταπολέμηση των διακρίσεων σε βάρος των ατόμων με  

αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών της και η προώθηση, προστασία και  

απόλαυση των ανθρωπίνων και συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων της. Ιδίως  

όσον αφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, αυτά  

κατοχυρώνονται με τη Σύμβαση του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών για τα  

Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, που η χώρα της μαζί με το Προαιρετικό της 

Πρωτόκολλο επικύρωσε με τον Ν. 4074/2012. 

Στο πλαίσιο των δράσεων της, η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.)  

λειτουργεί την Υπηρεσία «Διεκδικούμε Μαζί» παρέχοντας καθημερινά πληροφορίες,  

υποστήριξη και ενδυνάμωση, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού εξατομικευμένης  

παρέμβασης από κοινού με τον κάθε ενδιαφερόμενο.  

Πρόσφατα, γίναμε αποδέκτες κοινοποίησης επιστολής διαμαρτυρίας του Ενιαίου  

Συλλόγου Εργαζομένων του Ψ.Ν.Α. «Δαφνί» σχετικά με την λύση της σύμβασης εργασίας 

ατόμου με αναπηρία από την εργασία του. Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Η.Η. είναι άτομο με  

πιστοποιημένη ψυχική αναπηρία (επισυνάπτεται στο παρόν) και είχε προσληφθεί ως  

επικουρικό προσωπικό, κλάδου ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο  

Αττικής «Δαφνί» της 20.04.2022. Της 27.07.2022, με απόφαση του Δ.Σ. του ΨΝΑ «Δαφνί»,


πραγματοποιήθηκε η καταγγελία της σύμβασης εργασίας του κ. Η.Η. καθώς σύμφωνα με  την πιστοποίηση της αναπηρίας που διαθέτει, αναφέρεται ότι είναι ανίκανος για την  άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος.  

Όπως αναφέρεται και στα πρακτικά της συνεδρίασης του Δ.Σ. που πραγματοποιήθηκε  στις 27.07.2022, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 4488/2017, τα άτομα με ψυχική ή  νοητική αναπηρία ή ψυχική και νοητική αναπηρία, με ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%)  και άνω, έχουν δικαίωμα να εργαστούν ακόμα και εάν η απόφαση της πιστοποίησης της  αναπηρίας αναγράφει ανικανότητα για εργασία, εφόσον η ανάληψη μισθωτής  απασχόλησης ή η αυτοαπασχόληση ενδείκνυται για λόγους ψυχοκοινωνικής  αποκατάστασης και κοινωνικής επανένταξης και η κρίση αυτή πιστοποιείται με  γνωμάτευση μονάδας ψυχικής υγείας, η οποία θα ισχύει για τρία (3) έτη, του αντίστοιχου  Τομέα Ψυχικής Υγείας. 

Όπως διαφαίνεται από την απόφαση του Δ.Σ., η καταγγελία της σύμβασης εργασίας του  κ. Η.Η. έγινε δεδομένου ότι δεν είχε προσκομίσει την εν λόγω βεβαίωση. Ωστόσο, παρ’ όλο  που με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, παρέχεται η δυνατότητα απασχόλησης σε άτομα  με ψυχική αναπηρία με την σχετική βεβαίωση, πολλά άτομα με αναπηρία αδυνατούν να  την λάβουν. Όπως γίναμε αποδέκτες κοινοποίησης της διαμαρτυρίας για τον κ. Η.Η., θα  θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι γενικότερα γινόμαστε αποδέκτες αντίστοιχων  περιστάσεων, αφενός λόγω έλλειψης Δομών και της μεγάλης αναμονής εξυπηρέτησης  που υφίσταται στις ήδη υπάρχουσες Δομές και αφετέρου λόγω των σοβαρών  περιορισμών που επικρατούν εδώ και μεγάλο διάστημα για τον περιορισμό της  πανδημίας.  

Σύμφωνα με το προαναφερθέν, θα θέλαμε να τους επισημάνουμε, ότι αποτελεί πάγιο  αίτημά τους η κατάργηση του απαρχαιωμένου όρου «ανίκανος για την άσκηση  βιοποριστικού επαγγέλματος». Η αναγραφή του όρου αυτού τους πιστοποιήσεις τους αναπηρίας, συνδέεται άμεσα με την μεταβίβαση τους σύνταξης θανόντα γονέα στο τέκνο  με αναπηρία. Ωστόσο, αποκλείει τα άτομα με αναπηρία ή και χρόνιες παθήσεις από την  εργασία η οποία αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμά τους. 

Κυρία Τσαγδή,  

Στη βάση των επιταγών του Συντάγματος αλλά και της Διεθνούς Σύμβασης του  Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, τα  άτομα με αναπηρία πρέπει να απολαμβάνουν πλήρως και ισότιμα όλα τα δικαιώματα και  τις θεμελιώδεις ελευθερίες τους και να τυγχάνουν το σεβασμό της εγγενούς αξιοπρέπειάς  τους. Οι συνθήκες διαβίωσής τους πρέπει να προστατεύουν και να προάγουν την  εξασφάλιση του δικαιώματος αυτού, χωρίς διακρίσεις βάσει της αναπηρίας. Η προστασία  της σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής υγείας αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα των  ατόμων με αναπηρία και πρέπει να απολαμβάνεται σε ίση βάση με τους άλλους.  

Επιπλέον, σύμφωνα με:

τις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 21 του Συντάγματος, η οικογένεια και η υγεία των ατόμων ευπαθών κοινωνικών ομάδων τίθεται υπό την  προστασία του Κράτους

το άρθρο 27 «Εργασία και απασχόληση» της Διεθνούς Σύμβασης του  Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με  Αναπηρίες, που η χώρα μας κύρωσε μαζί με το Προαιρετικό της Πρωτόκολλο με  το Ν. 4074/2012, «Τα Συμβαλλόμενα Κράτη (…) (ε) προάγουν τις ευκαιρίες  απασχόλησης και εξέλιξης στη σταδιοδρομία για τα άτομα με αναπηρίες στην  αγορά εργασίας, καθώς επίσης και τη βοήθεια σε σχέση με την εύρεση, απόκτηση,  διατήρηση και επιστροφή στην απασχόληση (…). 

το άρθρο 28 «Ανεκτό βιοτικό επίπεδο και Κοινωνική Προστασία» της  προαναφερόμενης Σύμβασης, «Τα συμβαλλόμενα κράτη αναγνωρίζουν το  δικαίωμα των ατόμων με αναπηρίες για ένα βιοτικό επίπεδο ανεκτό για τα ίδια  και τις οικογένειές τους […] και λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να  προστατεύουν και να προάγουν την εξασφάλιση του δικαιώματος αυτού, χωρίς  διακρίσεις βάσει της αναπηρίας». 

το τελικό κείμενο των Συστάσεων και Τελικών Παρατηρήσεων της Επιτροπής  των Ηνωμένων Εθνών για την παρακολούθηση της Σύμβασης, προς τη χώρα μας,  η Επιτροπή ανησυχώντας για: (40) για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία  όπως προβλέπονται στο Άρθρο 28 της Σύμβασης (...), αλλά και στις Τελικές  Παρατηρήσεις (Concluding Observations) της, οι οποίες δημοσιοποιήθηκαν  στις 24.09.2019, προτείνει αντίστοιχα στη χώρα: (41) (…) να διασφαλίσει την  αποτελεσματική εφαρμογή του υπάρχοντος πλαισίου κοινωνικής προστασίας,  και προοδευτικά να αναπτύξει περαιτέρω μέτρα για τη διασφάλιση επαρκούς  βιοτικού επιπέδου για τα άτομα με αναπηρία.  

το ΚΕΦ. Β’ του Ν. 4488/2017 που περιλαμβάνει τις «Κατευθυντήριες  Διατάξεις Υλοποίησης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες», και συγκεκριμένα την παρ. 1 του  άρθρου 61 (Γενικές Υποχρεώσεις) ορίζεται ότι: «Κάθε φυσικό πρόσωπο ή  νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου υποχρεούται να διασφαλίζει την  ισότιμη άσκηση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ στο πεδίο των αρμοδιοτήτων ή  δραστηριοτήτων του, λαμβάνοντας κάθε πρόσφορο μέτρο και απέχοντας από  οποιαδήποτε ενέργεια ή πρακτική που ενδέχεται να θίγει την άσκηση των  δικαιωμάτων των ΑμεΑ. Ιδίως υποχρεούται: α) να αφαιρεί υφιστάμενα εμπόδια  κάθε είδους, β) να τηρεί τις αρχές καθολικού σχεδιασμού σε κάθε τομέα της  αρμοδιότητάς του ή της δραστηριοποίησής του, προκειμένου να διασφαλίζει για τα  ΑμεΑ την προσβασιμότητα των υποδομών, των υπηρεσιών ή των αγαθών που  προσφέρει, γ) να παρέχει, όπου απαιτείται σε συγκεκριμένη περίπτωση,  εύλογες προσαρμογές υπό τη μορφή εξατομικευμένων και κατάλληλων  τροποποιήσεων, ρυθμίσεων και ενδεδειγμένων μέτρων, χωρίς την επιβολή  δυσανάλογου ή αδικαιολόγητου βάρους, δ) να απέχει από πρακτικές, κριτήρια,  συνήθειες και συμπεριφορές που συνεπάγονται διακρίσεις σε βάρος των ΑμεΑ, ε)  να προάγει με θετικά μέτρα την ισότιμη συμμετοχή και άσκηση των δικαιωμάτων  των ΑμεΑ στον τομέα αρμοδιότητας ή δραστηριότητάς του». 

την παρ. 2 του άρθρου 63 του Ν. 4488/2017, «Καθολικός σχεδιασμός  διοικητικών προϊόντων, περιβαλλόντων και υπηρεσιών, εύλογες  προσαρμογές», αναφέρεται ότι: «Τα διοικητικά όργανα και οι αρχές 

υποχρεούνται να λαμβάνουν ενδεδειγμένα μέτρα προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες  ανάγκες ενός ή περισσότερων ΑμεΑ προκειμένου να διασφαλιστεί η αρχή της ίσης  μεταχείρισης. Στις ως άνω εύλογες προσαρμογές, οι οποίες παρέχονται υπό την  προϋπόθεση της μη επιβολής δυσανάλογου ή αδικαιολόγητου βάρους,  περιλαμβάνονται (…) εξατομικευμένη προσαρμογή διαδικασιών ή πρακτικών,  (…)».  

Σε συνέχεια των παραπάνω, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι έπειτα από την μακροχρόνια  κρίση, ακολούθησε η πρωτόγνωρη πανδημία και τα περιοριστικά μέτρα κατά του covid – 19, όπου επηρέασαν σε πολύ μεγάλο βαθμό τα άτομα με αναπηρία ή και χρόνιες  παθήσεις και τα μέλη της οικογένειάς τους. Επιπρόσθετα την δεδομένη χρονική στιγμή,  βιώνουμε ένα πρωτοφανές κύμα ακρίβειας σε όλους τους τομείς της καθημερινότητας το  οποίο οδηγεί τα άτομα με αναπηρία ή και χρόνιες παθήσεις και τα μέλη της οικογένειάς  τους σε φτωχοποίηση μη επιτρέποντας οποιαδήποτε ευκαιρία επαγγελματικής  αποκατάστασης να πάει χαμένη. 

Είναι θεμιτό να λαμβάνονται υπόψη εξειδικευμένα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και οι  ανάγκες που προκύπτουν για κάθε κατηγορία αναπηρίας. Την δύσκολη περίοδο που  διανύουμε, γίνεται αντιληπτό ότι οι δυνατότητες του κ. Η.Η. για εξεύρεση νέας εργασίας  και συνακόλουθα απόκτησης εισοδήματος είναι πολύ περιορισμένες. 

Για το λόγο αυτό, απευθυνόμαστε σε εσάς και ζητάμε, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας,  την άμεση παρέμβασή σας για τη δρομολόγηση των απαιτούμενων ενεργειών ώστε να αρθεί  η απόφαση του Δ.Σ. του Ψ.Ν.Α. «Δαφνί» σχετικά με την καταγγελία της σύμβασης εργασίας  του κ. Η.Η. ως επικουρικό προσωπικό, κλάδου ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής

Πιστεύουμε πως θα κατανοήσετε τη σοβαρότητα του εν λόγω θέματος, κι ευελπιστούμε  στην άμεση και θετική ανταπόκρισή σας στο ως άνω μας και στην ενημέρωση της  Συνομοσπονδίας για την εξέλιξη αυτού. 

Εν αναμονή της άμεσης ανταπόκρισής σας, σάς ευχαριστούμε θερμά. 

Με εκτίμηση 

Ο Πρόεδρος  Ο Γεν. Γραμματέας 


Ι. Βαρδακαστάνης 

Β. Κούτσιανος


Συνημμένα: 1 Φ 

Πίνακας Αποδεκτών: 

- Γραφείο Πρωθυπουργού, κ. Κυριάκου Μητσοτάκη 

- κ. Γεώργιο Γεραπετρίτη, Υπουργό Επικρατείας 

- κ. Αθανάσιο Πλεύρη, Υπουργό Υγείας 

- κ. Κωνσταντίνο Χατζηδάκη, Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων  

- κα Ζωή Ράπτη, Υφυπουργό Υγείας 

- κα Δόμνα Μιχαηλίδου, Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

- κ. Χρήστο Ροϊλό, Διοικητή 2ης ΥΠΕ Πειραιώς & Αιγαίου  

- Μέλη Δ.Σ. Ψ.Ν.Α. «Δαφνί» 

- Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων 

- Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος 

- Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας-Πειραιά 

- Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων 

- Ενιαίο Σύλλογο Εργαζομένων Ψ.Ν.Α. «Δαφνί» 

- κ. Η.Η., άμεσα ενδιαφερόμενο 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δεν επιτρέπονται τα σχόλια.Θα αναρτώνται μόνο οι ανακοινωσεις του Δ.Σ. του συλλόγου για την άμμεση ενημερωσή σας.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.