Τρίτη, 27 Αυγούστου 2013

Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ψ.Ν.Α 28-8-2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00


thireos
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο   Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο   Α Τ Τ Ι Κ Η Σ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

                                                                                                                                                                 

                                                                                                         Χαϊδάρι      26-8-2013

                                                      

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 

ΑΡΙΘΜ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ:    25η

 

                                                                                                         ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

                                                                                                    ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ             

                                                                                                 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΨΝΑ

 

   

Παρακαλούμε να προσέλθετε στη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ψ.Ν.Α που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου  στις 28-8-2013     ημέρα Τετάρτη    και ώρα 12:00

 

Επικύρωση πρακτικών των υπ’ αριθμ. 3η /13-2-2013,   4η /27-2-2013,    1Οη/ 18-4-2013,  

 11η/25-4-2013,  12η/ 29-4-2013   ,  13η/ 15-5-2013  ,    14η/   20-5-2013,    15η/ 27-5-2013  Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

                                                           ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

 

 
 
ΘΕΜΑ 1ο      
Υποβολή πρακτικού του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού (71.13, για την ετήσια συντήρηση της βάσης δεδομένων INGERES του Κεντρικού server.Προϋπολογισθείσας δαπάνης 6.500,00€ Π.Π.Υ.Υ. 2012 – Πιστώσεις 2013
 
ΘΕΜΑ 2ο
Υποβολή πρακτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη ετήσιου χορηγητή για την προμήθεια ωοσκοπημένων  αυγών, ΠΠΥΥ 2012 – Πιστώσεις 2013
 
ΘΕΜΑ 3ο
Υποβολή πρακτικού του πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών των ομάδων  εργοθεραπευτικού χαρακτήρα ( ομάδα φωτογραφίας ) στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΠΥΥ 2011 – Πιστώσεις 2013
 
ΘΕΜΑ 4ο
Πρακτικό δικαιολογητικών –τεχνικών προσφορών- βαθμολογίας του πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη ετήσιου χορηγητή αντιδραστηρίων αιματολογικού αναλυτή με συνοδό εξοπλισμό , με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά ,ΠΠΥΥ 2011- Πιστώσεις 2013
 
ΘΕΜΑ 5ο
Υποβολή πρακτικού  πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισμού (18.13) για την προμήθεια υλικών των ομάδων  εργοθεραπευτικού χαρακτήρα (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ) στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΠΥΥ 2011 – Πιστώσεις 2012.Προυπολογισθείσας δαπάνης 2.201,50€
 
ΘΕΜΑ  6ο
Έγκριση  παράτασης παράδοσης εξοπλισμού της σύμβασης   04.13 των α) Σύνταξη μελέτης υλοποίησης για εγκατάσταση domain contollerκαι antivirus server στο Κ.Ψ.Υ Περιστερίου και β) προμήθεια εγκατάσταση – παραμετροποίηση του domain controller  και antivirus
 
ΘΕΜΑ 7ο
 
 
Κατακύρωση του διαγωνισμού για το έργο: «Κατασκευή νέας υγρομόνωσης δώματος
 Κεντρικού & δυτικού τμήματος (επιφάνειας 1.500τμ) του κτιρίου ΠΡΟΚΑΤ 1

 
ΘΕΜΑ 8ο
Κατακύρωση του διαγωνισμού για το έργο:  «Προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών  τύπου κασέτας – αντικατάσταση ψευδοροφών  και φωτιστικών   σωμάτων σε 15 κύριους χώρους (γραφείων – εντευκτηρίων –διαδρόμων κ.λ.π) Μποδοσακείου Α & Β
 
 
ΘΕΜΑ 9ο
Έγκριση  επανάληψης της διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού  για την ετήσια συντήρηση της ιστοσελίδας του Νοσοκομείου ΠΠΥΥ 2012-Πιστώσεις 2013
 
ΘΕΜΑ 10ο
Υποβολή πρακτικού του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού (73.13) για την ανάδειξη ετήσιου παρόχου INERNETστις εξωτερικές δομές του Νοσοκομείου. Προϋπολογισθείσας δαπάνης 11.000,00€ ΠΠΥΥ 2012-Πιστώσεις 2013
 
ΘΕΜΑ 11ο
Υποβολή πρακτικού πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών  εστίασης ,μαγειρείου και διαφόρου οικιακού εξοπλισμού ΠΠΥΥ 2012 Πιστώσεις 2013 Προϋπολογισθείσας δαπάνης 7.731,00€
 
ΘΕΜΑ 12ο  
Υποβολή πρακτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη χορηγητή –ων  επιδεσμικού υλικού ΠΠΥΥ 2012- Πιστώσεις 2013 προϋπολογισθείσας δαπάνης 18.619,34€
 
ΘΕΜΑ 13ο
Έγκριση διενέργειας τριών (3) πρόχειρων μειοδοτικών διαγωνισμών (μη αναλώσιμο πληροφορικής)στα πλαίσια υλοποίησης του ΠΠΥΥ 2012- Πιστώσεις 2013
 
ΘΕΜΑ 14ο
Διαγραφή ανεξόφλητων τιμολογίων προμηθευτών που υπερβαίνουν την πενταετία.
 
ΘΕΜΑ 15ο
Διενέργεια επαναληπτικού πρόχειρου δ/σμού για την ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης, για έξι μήνες, προϋπολογισθείσας δαπάνης 45.000€ (συμπ. ΦΠΑ) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 3867/2010 έρθρο 27 παρ 11
 
ΘΕΜΑ 16ο
Υποβολή πρακτικού ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη ετήσιου χορηγητή για την προμήθεια νωπού κρέατος, ΠΠΥΥ 2012-Πιστώσεις 2013
 
ΘΕΜΑ 17ο
Αποζημίωση του πρώην υπαλλήλου μας ΜΠΕΚΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 993/79
 
ΘΕΜΑ 18ο
Ματαίωση του πρόχειρου διαγωνισμού ηλεκτρικών ειδών, ενταγμένο στο ΠΠΥΥ 2011
 
ΘΕΜΑ 19ο
Υποβολή πρακτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη ετήσιου χορηγητή μελανιών εκτυπωτικών μηχανημάτων, προς κάλυψη αναγκών του νοσοκομείου, από το ΠΠΥΥ 2012 – Πιστώσεις 2013
 
ΘΕΜΑ 20ο
Διενέργεια πρόχειρου επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ετήσια συντήρηση συστημάτων συναγερμού, πυρανίχνευσης και σύνδεσης με το κέντρο λήψης σημάτων του νοσοκομείου καθώς και των εξωτερικών δομών αυτού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΠΥΥ έτους 2012, προϋπολογισθείσας δαπάνης 17.500,00€
 
 
 
ΘΕΜΑ 21ο
Υποβολή πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού για την συντήρηση της εφαρμογής ISA server για ένα έτος, προϋπολογισθείσας δαπάνης 2.500,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) ΠΠΥΥ 2102-Πιστώσεις 2013
 
ΘΕΜΑ 22ο
Έγκριση σχεδίου σύμβασης της εταιρείας ΗΔΙΚΑ Α.Ε. για τη συντήρηση της μηχανογραφικής εφαρμογής του Τμήματος Διατροφής-Αποθήκης Τροφίμων και την υποστήριξη του Τμήματος Πληροφορικής και Οργάνωσης, διάρκειας ενός (1) έτους
 
ΘΕΜΑ 23Ο
Υποβολή πρακτικού αξιολόγησης του επαναληπτικού πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή αμόλυβδης βενζίνης για τις ανάγκες του νοσοκομείου, για ένα έτος, στα πλαίσια υλοποίησης του ΠΠΥΥ 2012-Πιστώσεις 2013
 
ΘΕΜΑ 24ο
Μονοήμερη εκδρομή Ξενώνα  «Μετάβαση» και προστατευμένων  διαμερισμάτων στη Χαλκίδα στις 16-10-2013
 
ΘΕΜΑ 25ο
Μονοήμερη εκδρομή Οικοτροφείου «Εν Αρχή» Ξενώνα «ΠΥΛΗ» & Προστ/νων διαμερισμάτων του στον Αργοσαρωνικό  στις 10-9-2013
ΘΕΜΑ 26ο
 
Διενέργεια 2ου πρόχειρου επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών  προς κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου μας προϋπολογισθείσας δαπάνης  1.400,00€ από το ΠΠΥΥ έτους 2012 – Πιστώσεις έτους 2013
 
ΘΕΜΑ 27ο
Αποζημίωση πρώην  υπαλλήλου μας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 993/79 ..Κόχιλα Λαμπρινής
 
ΘΕΜΑ 28ο
Επανάληψη του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού  για την επιλογή Αναδόχου –Υπευθύνου Φυσικού αερίου του ΨΝΑ ,που θα αναλάβει την ετήσια συντήρηση  εγκαταστάσεων  Φυσικού αερίου & Ρύθμιση καυστήρων προϋπολογισθείσας δαπάνης  16.000,00€
 
ΘΕΜΑ 29ο
Υποβολή πρακτικού  Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Ηλεκτρικών ειδών με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ,προϋπολογισθείσας δαπάνης 16.070,00€ (συμπερ. ΦΠΑ) με αριθμό διακήρυξης 74.13 ,για τις ανάγκες του Νοσοκομείου μας , έτους ΠΠΥΥ 2012-Πιστώσεις 2013
ΘΕΜΑ 30ο
Παρακράτηση του έκτακτου ειδικού τέλους Ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε)για μισθωμένα ακίνητα του ΨΝΑ από τους ιδιοκτήτες
 
ΘΕΜΑ 31ο
Σταδιακή μείωση ανά τρίμηνο της καταβληθείσας Εγγύησης καλής εκτέλεσης από την ανάδοχο εταιρεία Συνεργείου καθαρισμού του ΨΝΑ – I.C.M.   A.E
ΘΕΜΑ 32ο
Υποβολή πρακτικού πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη ετήσιου χορηγητή για την προμήθεια ελαιολάδου  ΠΠΥΥ 2012 –Πιστώσεις 2013
 
ΘΕΜΑ 33ο
Συνέχιση προμήθειας νωπών οπωρολαχανικών από την εταιρεία Δημήτριος Νόσης Α.Ε
ΘΕΜΑ 34ο
Συνέχιση προμήθειας νωπό κρέας  από την εταιρεία ΛΑ ΚΡΕ ΑΕ
 
ΘΕΜΑ 35ο
Υποβολή προτάσεων & συμπερασμάτων για την καταγραφή στοιχείων σχετικά με σταθερή τηλεφωνία και intrernet για τις εξωτερικές δομές  του ΨΝΑ
 
ΘΕΜΑ 36ο
Έξοδος  της Μονάδας ψυχολογικής Απεξάρτησης Τοξικομανών 18ΑΝΩ – του κλειστού τμήματος της Ιεράς Οδού στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου – Επικύρωση απόφασης Διοικητή 625/14-8-2013
 
ΘΕΜΑ 37ο
Εκτέλεση της με αριθμ. 1189/2013 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών  που αφορά την καταβολή τόκων υπερημερίας στην εταιρεία « MEDICON A.E»  510,30 € από την χορήγηση αντιδραστηρίων βιοχημικών εξετάσεων με παραχώρηση  συνοδού εξοπλισμού.
 
ΘΕΜΑ 38ο
Χρήση του ακινήτου επί της οδού Λαερτίου 11 Πλ. Βικτωρίας
ΘΕΜΑ 39ο
Συμπληρωματικά στοιχεία σχετικά με τον ανοικτό διαγωνισμό  για την ανάδειξη ετήσιου χορηγητή  για την προμήθεια νωπού κρέατος , ΠΠΥΥ 2011- Πιστώσεις 2013
 
ΘΕΜΑ 40
Υποβολή  πρακτικού  αξιολόγησης δικαιολογητικών  και τεχνικών προσφορών  του ανοικτού διαγωνισμού με αριθμ. Διακ. 26.13 « Ανάδειξη χορηγητή   αντιδραστηρίων  ανοσολογικών   ειδικών εξετάσεων και καρδιακών δεικτών με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού» ΠΠΥΥ 2011
ΘΕΜΑ 41ο
Επικύρωση απόφασης Διοικητή  633/21-8-2013
ΘΕΜΑ 42ο
Επείγουσα  ανάγκη έγκρισης προμηθειών του τμήματος διατροφής  προϋπολογισθείσας δαπάνης 14.657,00€
 
 
 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΘΕΜΑ 43ο
 
Ένταξη υπαλλήλων σε μισθολογικό κλιμάκιο ανώτερης κατηγορίας
ΘΕΜΑ44 ο
Έγκριση απόκτησης Νοσηλευτικής Ειδικότητας Ψυχικής Υγείας σε Νοσηλευτές του Νοσοκομείου μας.
 
ΘΕΜΑ 45Ο
Χορήγηση διδακτορικού επιδόματος στον Επιμελητή Ψυχιατρικής του Νοσοκομείου μας , ΤΣΟΠΕΛΑ ΧΡΗΣΤΟ
 
 
                             ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ – Ε.Σ
 
ΘΕΜΑ 46ο
Ορισμός Επιστημονικά Υπευθύνου και Αναπληρωτή  στο Οικοτροφείο Παλλήνης
( προσωρινή μεταστέγαση στη Δομή «ΠΑΛΜΥΡΑ»)

 

 

                                                                                                       Ο Πρόεδρος   Δ.Σ.

 

                 Όθων Μ. Χαραλαμπάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δεν επιτρέπονται τα σχόλια.Θα αναρτώνται μόνο οι ανακοινωσεις του Δ.Σ. του συλλόγου για την άμμεση ενημερωσή σας.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.