Πέμπτη, 11 Ιουλίου 2013

Θέματα Διοικητικού Συμβουλίου Ψ.Ν.Α. 11 Ιουλίου 2013 ημέρα Πέμπτη
thireos
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο   Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο   Α Τ Τ Ι Κ Η Σ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                                                                                                                 
                                                                                                         Χαϊδάρι     9 -7-2013
                                                      
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:  599
ΑΡΙΘΜ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ:    20η

                                                                                                         ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
                                                                                                    ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ             
                                                                                                 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΨΝΑ

   
Παρακαλούμε να προσέλθετε στη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ψ.Ν.Α που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου  στις 11 Ιουλίου  ημέρα Πέμπτη     και ώρα 12:00


ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ


                                                           ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑΘΕΜΑ 1ο
Έγκριση διενέργειας πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού  για την διετή (2 ) συντήρηση του εξοπλισμού του τοπικού δικτύου LAN στα πλαίσια υλοποίησης του ΠΠΥΥ 2012- Πιστώσεις 2013 

ΘΕΜΑ  2ο
Υποβολή πρακτικού του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια μηχανογραφικού χαρτιού & ετικετών , στο πλαίσιο υλοποίησης  του ΠΠΥΥ 2012-Πιστώσεις 2013

ΘΕΜΑ  3ο
Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού , με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή , για την ανάδειξη  χορηγητή –ων επιστομίων αλκοτέστ , για ένα έτος , στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΠΥΥ 2012-Πιστώσεις 2013

ΘΕΜΑ 4ο
Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη  αναδόχου που θα αναλάβει την Αποκομιδή των Νοσοκομειακών αποβλήτων αμιγώς μολυσματικού χαρακτήρα των εξωνοσοκομειακών δομών του ΨΝΑ

ΘΕΜΑ 5ο
Διενέργεια  πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων πυρανίχνευσης στα λεβητοστάσια Μποδοσακείου & παλαιών προκατ , ενταγμένου στο ΠΠΥΥ έτους 2012 ,προϋπολογισθείσας δαπάνης 13.900,00€ 

ΘΕΜΑ 6ο

Έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ετήσια απόφραξη των αποχετεύσεων του Νοσοκομείου και των εξωτερικών δομών ΠΠΥΥ 2012- ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2013 

ΘΕΜΑ 7ο


Υποβολή πρακτικού αξιολόγησης προσφορών  του πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή αμόλυβδης βενζίνης για τις ανάγκες  του Νοσοκομείου , για ένα  έτος , στα πλαίσια υλοποίησης του ΠΠΥΥ 2012-Πιστώσεις 2013 


ΘΕΜΑ 8ο
Επικύρωση αποφάσεων Διοικητή που αφορούν στην πραγματοποίηση εκδήλωσης – Ημερίδας στα πλαίσια του Προγράμματος « Εκπαίδευση στις βιολογικές Καλλιέργειες»

ΘΕΜΑ  9ο
Υποβολή πρακτικού του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού Α3 & Α4 στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΠΥΥ   2012- Πιστώσεις 2013

ΘΕΜΑ 10ο
Υποβολή  πρακτικού πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη Γραφείου τελετών για ένα έτος  προϋπολογισθείσας δαπάνης  4.000,00€ ( Συμπερ.ΦΠΑ)

ΘΕΜΑ 11ο  

Επαναδιαπραγμάτευση καταβαλλόμενων μισθωμάτων από το ΨΝΑ

ΘΕΜΑ 12ο
Πράξη επιβολής εισφορών ΙΚΑ


ΘΕΜΑ 13ο
Διήμερη εκδρομή  Οικοτροφείου ΕΡΜΗΣ στα Καμμένα Βούρλα στις 4-7-2013

ΘΕΜΑ 14ο
Έξοδος της μονάδας Απεξάρτησης Τοξικομανών 18ΑΝΩ στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου

ΘΕΜΑ 15ο
Υποβολή πρακτικού του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια μηχανογραφικού χαρτιού ειδικού στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΠΥΥ 2012- Πιστώσεις 2013

ΘΕΜΑ 16ο
Υποβολή πρακτικού  πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια  ηλεκτρολογικού υλικού ,καλωδίων & ηλεκτρικών λαμπτήρων ,προς κάλυψη των αναγκών των συνεργείων της Τ.Υ του Νοσοκομείου μας, από το ΠΠΥΥ  έτους 2012- Πιστώσεις έτους  2013

ΘΕΜΑ 17ο
Εφάπαξ  χρηματικό βοήθημα στον πρώην υπάλληλο του Νοσοκομείου μας  Ψωμά Στυλιανό ποσού 14.429,13€

ΘΕΜΑ 18ο
Εκδίκαση προδικαστικής προσφυγής του ανοικτού διαγωνισμού με αριθμ. Διακ.27.13 ανάδειξη χορηγητή αντιδραστηρίων βιοχημικών αναλυτών , με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού , για δυο έτη ΠΠΥΥ 2011

ΘΕΜΑ 19ο
Έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια επίπλων ,στο πλαίσιο Υλοποίησης του ΠΠΥΥ 2012
 ( Πιστώσεις 2013) προϋπολογισθείσας δαπάνης   14.550,00€

ΘΕΜΑ 20ο
Υποβολή πρακτικού διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη ετήσιου αναδόχου που θα αναλάβει την αποψίλωση του περιβάλλοντα χώρου  του Νοσοκομείου  προϋπολογισθείσας δαπάνης 40.000,00€ μαζί με ΦΠΑ.ΠΠΥΥ 2012- Πιστώσεις 2013

ΘΕΜΑ 21ο
Ενημέρωση ΔΣ σχετικά με τις κρατήσεις υπέρ Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων

ΘΕΜΑ 22Ο
Υποβολή πρακτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια σιδηρουργικού υλικού προς κάλυψη των αναγκών των συνεργείων της  Τ.Υ. του Νοσοκομείου μας, προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.200,00€, από το Π.Π.Υ.Υ.  έτους 2012. 

ΘΕΜΑ 23ο
Διενέργεια ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη  προσφορά, για την ανάδειξη αναδόχου υποστήριξης της εφαρμογής του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος του νοσοκομείου για ένα έτος, την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων έτους 2013 και την εφαρμογή των διεθνών πρότυπων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης οικονομικού έτους 2013, στο πλαίσιο υλοποίησης του Π.Π.Υ.Υ. 2012 – Πιστώσεις 2013.

ΘΕΜΑ 24ο
Έγκριση οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού) Ψ.Ν.Α  τέλους χρήσης 2012»

ΘΕΜΑ 25ο

Ματαίωση του πρόχειρου επαναληπτικού  διαγωνισμού ειδών εστίασης  ΠΠΥΥ έτους 2011.

ΘΕΜΑ 26ο
Παρακράτηση  ποσού 5.289,00 €  από τα οφειλόμενα μισθώματα για την κάλυψη  δαπάνης  για τον εκσυγχρονισμό  και την αδειοδότηση του ανελκυστήρα, του μισθωμένου ακινήτου επί της οδού  Περικλέους 72
Νίκαια,  όπου στεγάζεται το Οικοτροφείο «Αναζήτηση»


ΘΕΜΑ 27ο
Παρακράτηση  ποσού 119,99    από τα οφειλόμενα μισθώματα για την
κάλυψη  δαπάνης  που αφορά άντληση λυμάτων από το φρεάτιο   των
διαμερισμάτων  επί της οδού Σμόλικα 8 Σεπόλια


ΘΕΜΑ 28ο
Υποβολή πρακτικού πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη χορηγητή Ιατρικών αερίων για ένα έτος  προϋπολογισθείσας δαπάνης   15.000,00€ ΠΠΥΥ- Πιστώσεις 2012- 2013
ΘΕΜΑ 29ο
Υποβολή πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών της ανοικτής διαγωνιστικής διαδικασίας διαπραγμάτευσης με βάση τη διάταξη του άρθρου 25 παρ. 1γ του Π.Δ/τος 60/2007, με αρ. διακ. 54.13, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, για την ανάδειξη αναδόχου για υπηρεσίες παροχής γευμάτων για τη σίτιση των ασθενών και του εφημερεύοντος προσωπικού του ΨΝΑ για τρεις (3) μήνες, προϋπολογισθείσας δαπάνης 950.000,00€ (συμπ. ΦΠΑ)
ΘΕΜΑ 30ο
Υποβολή πρακτικού του Διεθνή ανοικτού διαγωνισμού με αρ. διακ. 48.13 με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για την ανάδειξη αναδόχου για υπηρεσίες παροχής γευμάτων για τη σίτιση των ασθενών και του εφημερεύοντος προσωπικού του ΨΝΑ, για ένα (1) έτος, προϋπολογισθείσας δαπάνης 3.716.646,40€ (συμπ. ΦΠΑ), ΠΠΥΥ 2012-Πιστώσεις 2013
ΘΕΜΑ 31ο
Έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη ενός εσωτερικού ελεγκτή, για ένα έτος, προϋπολογισθείσας δαπάνης 20.000,00€, ΠΠΥΥ 2012-Πιστώσεις 2013


ΘΕΜΑ 32ο
Έγκριση υπογραφής νέας τρίμηνης σύμβασης παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης έργου ΟΠΣΥ, με την εταιρεία COMPUTER CONTROL SYSTEMS
ΘΕΜΑ 33Ο
Διενέργεια επαναληπτικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης, για ένα έτος, προϋπολογισθείσας δαπάνης 392.000,00€ (συμπερ. ΦΠΑ), στα πλαίσια υλοποίησης του ΠΠΥΥ 2012-Πιστώσεις 2013
ΘΕΜΑ 34ο
Υποβολή πρακτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη ετήσιου χορηγητή για την προμήθεια ελαιολάδου, ΠΠΥΥ 2012-Πιστώσεις 2013
ΘΕΜΑ 35ο
Υποβολή πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών του Ενιαίου Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάδειξη χορηγητή-των προμήθειας Προϊόντων Καθαρισμού για τους Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας της 2ης ΥΠΕ, για ένα έτος, στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΠΥΥ 2011.
ΘΕΜΑ 36ο
Έγκριση για την υλοποίηση της ηλεκτρονικής υποβολής ΔΑΠΥ νοσηλίων

ΘΕΜΑ 37ο
Κόστος εφημεριών ιατρικού προσωπικού μηνός Ιουνίου 2013

ΘΕΜΑ 38ο
Επανυποβολή του θέματος σχετικά με τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ετήσια συντήρηση των φωτοτυπικών μηχανημάτων
ΘΕΜΑ 39ο
Υποβολή Α΄ Τροποποίησης Π/Υ ΨΝΑ οικονομικού έτους 2013
ΘΕΜΑ 40ο
Έγκριση διενέργειας διαγωνισμών για την προμήθεια φαρμάκων με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή (όπως αναλυτικά αναφέρονται πιο κάτω) στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΠΥΥ 2012-Πιστώσεις 2013, προϋπολογισθείσας δαπάνης 651.768,5€.


                                   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΘΕΜΑ 41ο

Πρόσληψη προσωπικού κλάδου ΔΕ Γραμματέων για τη Μονάδα  Τοξικομανών του 18ΑΝΩ , μετά από Δικαστική απόφαση.
ΘΕΜΑ 42 ο
Ολοήμερη λειτουργία Τομέων του Νοσοκομείου                                     ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ – Ε.Σ

ΘΕΜΑ 43ο  
Ορισμός αναπληρωτή της Επιστημονικά Υπευθύνου στο Οικοτροφείο Κεραμικός κ. Λαζάκη Ελένης ,ΤΕ Κοιν.Λειτουργών

                                         ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ


ΘΕΜΑ 44ο
Επέκταση του χώρου του τμήματος Πληροφορικής
ΘΕΜΑ 45ο
Επέκταση του χώρου του τμήματος Γραμματείας – Πρωτόκολλο


                                                                                                       Ο Πρόεδρος   Δ.Σ.

                 Όθων Μ. Χαραλαμπάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δεν επιτρέπονται τα σχόλια.Θα αναρτώνται μόνο οι ανακοινωσεις του Δ.Σ. του συλλόγου για την άμμεση ενημερωσή σας.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.