Τρίτη, 18 Ιουνίου 2013

Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ψ.Ν.Α στις 17-6-2013


thireos
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο   Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο   Α Τ Τ Ι Κ Η Σ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


                                                                                                                                                                 
                                                                                                         Χαϊδάρι     14 -6-2013
                                                      
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 
ΑΡΙΘΜ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ:    17η

                                                                                                         ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
                                                                                                    ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ             
                                                                                                 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΨΝΑ

   
Παρακαλούμε να προσέλθετε στη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ψ.Ν.Α που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου  στις 17-6-2013     ημέρα  Δευτέρα   και ώρα 12:00


ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ


                                                           ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ


ΘΕΜΑ 1ο
Έγκριση ενεργειών της υπηρεσίας για την οριστική απόδοση των εγκαταστάσεων  αναθέρμανσης στην κυριότητα του νοσοκομείου κατά την πράξη του Ζ κλιμάκιου του   Ελεγκτικού Συνεδρίου ως προς τις νέες τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού  για    τη σίτιση των ασθενών με αρ. διακήρυξη 48.13


ΘΕΜΑ  2ο
Τρόπος διενέργειας διαδικασίας διαπραγμάτευσης  σύμφωνα με  το άρθρο 25   παρ.1γ του ΠΔ 60/2007 για την ανάδειξη αναδόχου  για υπηρεσίες παροχής  γευμάτων  για τη σίτιση των ασθενών & των εφημερεύοντος προσωπικού για   χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών  προϋπολογισθείσας δαπάνης   #950.000,00#    ( συμπ. ΦΠΑ)


ΘΕΜΑ  3ο
Υποβολή πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών του ανοικτού επαναληπτικού  διαγωνισμού  για την ανάδειξη χορηγητή ειδών  καθαριότητας για ένα έτος , στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΠΥΥ 2011- Πιστώσεις   2013
ΘΕΜΑ 4ο
Έγκριση διενέργειας  πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού  για την ανάδειξη  ετήσιου αναδόχου για την συντήρηση   των εγκαταστάσεων  φυσικού αερίου και  την ρύθμιση   καυστήρων  πετρελαίου  προϋπολογισθείσας 16.000,00€  ΠΠΥΥ  2012- Πιστώσεις 2013


ΘΕΜΑ 5ο
Διενέργεια επαναληπτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού  για την ανάδειξη  προμηθευτή  για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης , για έξη μήνες    προϋπολογισθείσας δαπάνης  39.260,00€ ( συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)  σύμφωνα   με τα προβλεπόμενα στον Ν. 3867/2010 ( αρθρο 27 , παρ.11)


ΘΕΜΑ 6ο

Έγκριση  διενέργειας  διαγωνισμών  ΠΠΥΥ 2012- ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2013


ΘΕΜΑ 7ο


Έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού  για την προμήθεια μηχανών     γραφείου  από το ΠΠΥΥ έτους 2012 – Πιστώσεις έτους 2013
(ΑΚΥΡΟ βλέπε θέμα 27ο)ΘΕΜΑ 8ο
Σύναψη ετήσιας  σύμβασης συντήρησης του συστήματος εμφακέλωσης ενός   μηχανήματος Pitney Bowes  Dl200 που λειτουργεί στο γραφείο μισθοδοσίας του ΨΝΑ


ΘΕΜΑ  9ο
Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης πρόχειρου επαναληπτικού μειοδοτικού  διαγωνισμού για την προμήθεια μη αναλώσιμου υγειονομικού υλικού στο πλαίσιο  υλοποίησης του  Π.Π.Υ.Υ  2011


ΘΕΜΑ 10ο
Επικύρωση αποφάσεων  της 355/24-5-2013 και 319/30-4-2013


ΘΕΜΑ 11ο
Έγκριση διενέργειας ανοικτού  διαγωνισμού με κριτήριο  κατακύρωσης τη    χαμηλότερη  προσφορά , για την ανάδειξη ετήσιου  εργολάβου  πλύσης και    σιδερώματος ακάθαρτου ιματισμού , στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΠΥΥ 2012-   Πιστώσεις 2013


ΘΕΜΑ 12ο
Υποβολή Απολογισμού έτους 2012


ΘΕΜΑ 13ο
Παρακράτηση ποσού 119,99€ από τα οφειλόμενα μισθώματα  για την κάλυψη  δαπάνης που αφορά άντληση λυμάτων από το φρεάτιο των διαμερισμάτων επί της   οδού  Σμόλικα 8 Σεπόλια


ΘΕΜΑ 14ο
Συνέχιση  της σύμβασης  με αριθμ. 48.12 που αφορά στην απευθείας ανάθεση για την   ετήσια προμήθεια ειδών οικιακής χρήσεως  από τον Φάρο Τυφλών της Ελλάδος     ΠΠΥΥ 2011

ΘΕΜΑ 15ο

Διακοπή σύμβασης (118.12)  με την εταιρεία PC Systems
ΘΕΜΑ 16ο

Υποβολή πρακτικού πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών ένδυσης ασθενών για τις ανάγκες του Νοσοκομείου μας , προϋπολογισθείσας δαπάνης 29.235,00  € (συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ) ,με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ,ΠΠΥΥ 2011- Πιστώσεις 2013


ΘΕΜΑ 17ο

Υποβολή πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών και τεχνικών και οικονομικών προσφορών  του επαναληπτικού  πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού  για την προμήθεια μη αναλώσιμου υλικού πληροφορικής στο πλαίσιο υλοποίησης  του ΠΠΥΥ 2011
ΘΕΜΑ 18ο

Διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού  με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ,για την ανάδειξη χορηγητή –ων αναλώσιμου υγειονομικού υλικού , για ένα έτος στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΠΥΥ 2012- Πιστώσεις 2013

ΘΕΜΑ 19ο

Έγκριση διενέργειας τεσσάρων (4) πρόχειρων μειοδοτικών διαγωνισμών ( μη αναλώσιμο πληροφορικής) στα πλαίσια υλοποίησης του ΠΠΥΥ 2012-Πιστώσεις 2013

ΘΕΜΑ 20Ο
Έγκριση διενέργειας  έξη (6) πρόχειρων διαγωνισμών  για τον εξοπλισμό της μονάδας ψυχολογικής απεξάρτησης τοξικομανών 18ΑΝΩ ,στα πλαίσια υλοποίησης του ΠΠΥΥ 2012- ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2013 

ΘΕΜΑ 21ο  
Διενέργεια διαγωνισμών ένδυσης ασθενών, υπόδησης ασθενών , Ηλεκτρικών ειδών – ΠΠΥΥ 2012 – Πιστώσεις 2013


ΘΕΜΑ 22ο
Έγκριση διενέργειας  τριών (3) πρόχειρων μειοδοτικών διαγωνισμών στα πλαίσια υλοποίησης του ΠΠΥΥ 2012- Πιστώσεις 2013

ΘΕΜΑ 23 ο
Συνέχιση της μίσθωσης του Οικοτροφείου ΙΡΙΣ επί της οδού Αρκαδίου 23- Κορυδαλλός

ΘΕΜΑ 24ο
Λύση της μίσθωσης του ισόγειου χώρου επί της οδού Κεραμικού 47- Αθήνα               

ΘΕΜΑ 25ο
 Κόστος εφημεριών Ιατρικού Προσωπικού μηνός Μαΐου 2013

ΘΕΜΑ 26ο
Υποβολή πρακτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υδραυλικού υλικού & υλικών κεντρικής θέρμανσης, προς κάλυψη των αναγκών των συνεργείων της  Τ.Υ. του Νοσοκομείου μας, από το  Π.Π.Υ.Υ.  έτους 2012 – Πιστώσεις έτους 2013.


ΘΕΜΑ 27ο
Έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια μηχανών γραφείου από το ΠΠΥΥ 2012-Πιστώσεις 2013

ΘΕΜΑ 28ο
Έγκριση  διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την αντικατάσταση ταπετσαρίας στα έπιπλα του νοσοκομείου  ,στο πλαίσιο υλοποίησης του  ΠΠΥΥ 2012-Πιστώσεις 2013
ΘΕΜΑ 29ο
Ματαίωση της   διενεργείας του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την αντικατάσταση ταπετσαρίας στα έπιπλα του νοσοκομείου  ,στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΠΥΥ 2011-πιστωσεις 2012


ΘΕΜΑ 30ο
Επανυποβολή του θέματος  για την προμήθεια τηλεοράσεων από τον επαναληπτικό διαγωνισμό των ηλεκτρικών ειδών, ενταγμένο στο ΠΠΥΥ  έτους 2011. 
ΘΕΜΑ 31ο
Έγκριση  διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών εστιάσεως, μαγειρείου και διάφορου οικιακού εξοπλισμού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΠΥΥ 2012 (πιστώσεις 2013)

ΘΕΜΑ 32ο
Επικύρωση Αποφάσεων Διοικητή.


                                 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ


ΘΕΜΑ 33ο
Πόρισμα Προκαταρκτικής εξέτασης  σχετικά με την αναφορά της  Νοσηλεύτριας κ. Παντελίδου  Καλλιόπης

                  ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΘΕΜΑ 34ο
Ωράριο λειτουργίας Φαρμακείου για εξωτερικούς ασθενείς                                                                                                       Ο Πρόεδρος   Δ.Σ.

                                                                                                  Όθων Μ. Χαραλαμπάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δεν επιτρέπονται τα σχόλια.Θα αναρτώνται μόνο οι ανακοινωσεις του Δ.Σ. του συλλόγου για την άμμεση ενημερωσή σας.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.