Τετάρτη, 15 Μαΐου 2013

Διοικητικό Συμβούλιο ΨΝΑ στις 15-5-2013


thireos
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο   Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο   Α Τ Τ Ι Κ Η Σ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


                                                                                                                                                                 
                                                                                                         Χαϊδάρι      13-5-2013
                                                      
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:  396
ΑΡΙΘΜ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ:    1

                                                                                                         ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
                                                                                                    ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ             
                                                                                                 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΨΝΑ

   
Παρακαλούμε να προσέλθετε στη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ψ.Ν.Α που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου  στις  15-5-2013    ημέρα  Τετάρτη  και ώρα 13:00


Επικύρωση πρακτικών των υπ’ αριθμ  1η/ 21-1-2013,    2η/ 5-2-013,   5η/12-3-  2013,   6η/27-3- 2013    7η/29-3-2013 , 8η/ 4-4-2013 ,  9η/ 8-4- 2013    Συνεδριάσεις του   Διοικητικού    Συμβουλίου
                                  
  
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ                                                           ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ


ΘΕΜΑ 1ο

Διενέργεια διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού ανάθεσης παροχής υπηρεσιών γευμάτων για τη σίτιση των ασθενών και του εφημερεύοντος προσωπικού, ΠΠΥΥ 2012-Πιστώσεις 2013


ΘΕΜΑ 2ο

Υποβολή πρακτικού αξιολόγησης  δικαιολογητικών  και τεχνικών  προσφορών  του ανοικτού διαγωνισμού  για την ανάδειξη  χορηγητή –ων  αναλώσιμου  υγειονομικού υλικού στο πλαίσιο  υλοποίησης του ΠΠΥΥ 2011- Πιστώσεις 2012

ΘΕΜΑ  3ο
Συνέχιση των συμβάσεων με αριθμ. 50.11 που αφορούν στην προμήθεια ειδών καθαριότητας για ένα έτος, στα πλαίσια του ΠΠΥΥ 2010,από τις εταιρείες Μέρμηγκας ΑΕΒΕ   και Διαρεμές και  Σια ΕΕ – DIARCO CHEMΘΕΜΑ 4ο

Ματαίωση  του πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισμού  για την ανάδειξη ετήσιου χορηγητή  για την προμήθεια ειδών παντοπωλείου, προϋπολογισθείσας δαπάνης  45.000,00€ ΠΠΥΥ έτους 2011


ΘΕΜΑ 5ο
Ματαίωση του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υπόδησης προσωπικού ΠΠΥΥ 2011

ΘΕΜΑ 6ο
Ματαίωση του πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού  για την προμήθεια  ένδυσης προσωπικού  ΠΠΥΥ 2011

ΘΕΜΑ 7ο
Επικύρωση αποφάσεων  Διοικητή

ΘΕΜΑ 8ο
Υποβολή πρακτικού  πρόχειρου  διαγωνισμού για την α) συντήρηση  εξοπλισμού  πληροφορικής domain controller ( hardware)   και β) την συντήρηση της εφαρμογής του  domain  controller ( active director) για ένα έτος , προϋπολογισθείσας δαπάνης α) 1.250,00€ και β) 1.250,00€
 ( συμπεριλαμβανόμενου  του ΦΠΑ) ΠΠΥΥ 2012- Πιστώσεις 2013


ΘΕΜΑ 9ο
Υποβολή πρακτικού  πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια σιδηρουργικού υλικού  προς κάλυψη των αναγκών  των συνεργείων της Τ.Υ  του Νοσοκομείου  μας ,προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.200,00€ , από το ΠΠΥΥ  ετους 2012

Θεμα10ο
Υποβολή πρακτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια  ξυλουργικού υλικού προς κάλυψη των αναγκών  των συνεργείων  της Τ.Υ  του Νοσοκομείου  μας ,προϋπολογισθείσας  δαπάνης  880,00€, από το ΠΠΥΥ  έτους 2012

ΘΕΜΑ 11Ο
Έξοδα κηδείας του αποθανόντα υπαλλήλου μας Χατζηδάκη Γεωργίου ποσού 1.000,00€ 

ΘΕΜΑ 12ο
Επείγουσα ανάγκη έγκρισης προμηθειών του τμήματος διατροφής  συνολικής δαπάνης 51.005,00€

ΘΕΜΑ  13ο
Εξόφληση της υπ΄ αριθμ. 8707/13 Διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αθηνών  σχετικά με την καταβολή ή μη συνολικού ποσού 20.410,00€  η οποία αναλύεται ως εξής: α) κεφάλαιο 19.800,00€
β) δικαστική δαπάνη  400,00€ γ) δαπάνη εκδόσεως αντιγράφου εξ απογράφου 10,00€ δ) σύνταξη εοιταγής προς εκτέλεση και επίδοση 200,00€

ΘΕΜΑ 14ο
Μονοήμερη  εκδρομή του Οικοτροφείου Λαμπρινής  στο Αστρος  Κυνουρίας  στις 16-5-2013

ΘΕΜΑ 15ο

Πρωτόκολλο παράβασης της προμηθεύτριας εταιρείας νωπού κρέατος
ΘΕΜΑ  16ΑΟ


Πρωτοκόλλα παράβασης  της προμηθεύτριας εταιρείας  νωπού γάλακτος  ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε
 ΘΕΜΑ 16ο Β
Ορισμός του ΨΝΑ, ως φορέα  υλοποίησης διαγωνισμών του ΠΠΥΥ 2012, κατόπιν της απόφασης του Διοικητή της 2ης Υπε.


                          ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΘΕΜΑ 17ο

Πόρισμα Ε.Δ.Ε   που αφορά  την καταγγελία της κ. Μαρίας Ταμπούρη – Διαγγελάκη  για την κακοποίηση του γιου της Πέτρου Διαγγελάκη
ΘΕΜΑ 18ο
Πειθαρχική υπόθεση υπαλλήλου Γρυλλάκη Γεώργιου

ΘΕΜΑ 19Ο
Πόρισμα Ένορκης Διοικητικής εξέτασης  για την απώλεια laptop από την δομή του σχολείου του 18ΑΝΩ

ΘΕΜΑ 20Ο
Πόρισμα ΕΔΕ σχετικά με την αναφορά του Επιμ. Β΄ Ψυχιάτρου Γεώργιου Μητρόπουλου

                                          ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 21ο
Εκτέλεση δικαστικής απόφασης  που αφορά  πληρωμή δικαστικών εξόδων  για την πρώην υπάλληλο  μας ΜΠΑΛΛΑ ΖΩΗ

ΘΕΜΑ 22Ο
Εκτέλεση δικαστικής απόφασης  που αφορά  πληρωμή δικαστικών εξόδων  για την πρώην υπάλληλο  μας ΤΟΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΘΕΜΑ 23Ο
Εκτέλεση δικαστικής απόφασης  που αφορά  πληρωμή δικαστικών εξόδων  για την πρώην υπάλληλο  μας  Βασιλικής  Σακελλαρίου

ΘΕΜΑ 24ο
Εκτέλεση δικαστικής απόφασης  που αφορά  διαφορά αποδοχών οικογενειακού  επιδόματος   για την πρώην υπάλληλο  μας  ΜΑΜΜΟΥ ΚΑΛΙΟΠΗ

ΘΕΜΑ 25Ο
Εκτέλεση δικαστικής απόφασης  που αφορά  μισθολογικές διαφορές αποδοχών    της  πρώην υπαλλήλου μας  ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗΣ

ΘΕΜΑ 26ο
Άσκηση ένδικων μέσων κατά των υπ’ αρ.143/2012 και υπ’ αρ.896/2012 αποφάσεων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών

ΘΕΜΑ 27ο
Εκτέλεση  της υπ΄αριθμ. 43921/2010 διαταγή  πληρωμής  με βάση την με αριθμ. 985/2010 απόφ. Του Διοικητ. Εφετ. Αθηνών που αφορούν  διαφορές  αποδοχών  που προκύπτουν  από μισθολογικές διαφορές της πρώην υπαλλήλου μας ΤΣΙΑΜΠΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗΣ


                            ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ


ΘΕΜΑ 28ο
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου:  « Προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών τύπου κασέτας  αντικατάσταση ψευδοροφών και φωτιστικών σωμάτων στους θαλάμους  ασθενών κτιρίου Μποδοσακείου  αναδόχου : BBF NEFELI E.Π.Ε


                         ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - Ε.Σ

ΘΕΜΑ 29ο
Έγκριση ουσιώδους Τροποποίησης της παρεμβατικής κλινικής μελέτης
Αριθμός EudraCT 2010-024632-42 που διεξάγεται από τον ψυχίατρο Συντονιστή Διευθυντή του 5ου Ψυχιατρικού τμήματος κ. Χ.Τουλούμη

ΘΕΜΑ 30ο 
Έγκριση διεξαγωγής έρευνας από το Νοσηλευτή κ. Ευάγγελο Φραδέλο  με τίτλο « Σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης στο Νοσηλευτικό προσωπικό σε συνάρτηση με την ποιότητα ζωής και τη κοινωνική Υποστήριξη – Συγκριτική μελέτη προσωπικού Γενικού  και Ειδικού Νοσοκομείου»ΘΕΜΑ 31ο
Έγκριση  διεξαγωγής  μη παρεμβατικής  μελέτης – ΗΟSPIPalm  από την Δ/ντρια ψυχίατρο  του 10ου Ψυχιατρικού τμήματος κ. Ειρήνη  Σιούτη

ΘΕΜΑ 32ο
Επικαιροποιηση – Τροποποίηση των σχεδίων αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών « ΠΕΡΣΈΑΣ» & «ΣΩΣΤΡΑΤΟΣ» του Νοσοκομείου μας.

ΘΕΜΑ 33ο
Επικύρωση απόφασης Διοικητή  με αριθμ. 339/10-5-2013

                                                                                                       Ο Πρόεδρος   Δ.Σ.

                 Όθων Μ. Χαραλαμπάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δεν επιτρέπονται τα σχόλια.Θα αναρτώνται μόνο οι ανακοινωσεις του Δ.Σ. του συλλόγου για την άμμεση ενημερωσή σας.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.