Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου 2014

Ενημέρωση για (ΙΔΑΧ) δικαστική διεκδίκηση της πρόσθετης αμοιβής των 176 ευρώ (ν. 3016/2002) για το διάστημα 1-1-2012 έως 31-12-2014 & Εργολαβικό ΔίκηςΠρος τον σύλλογο εργαζομένων του Ψ.Ν.Α. και κάθε υπάλληλο ΙΔΑΧ αυτού.

Αθήνα, 1-10-2014

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση για δικαστική διεκδίκηση της πρόσθετης αμοιβής των 176 ευρώ (ν. 3016/2002) για το διάστημα 1-1-2012 έως 31-12-2014».
                                    ______________________
Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

Δύο πρόσφατες δικαστικές αποφάσεις από το Ειρηνοδικείο Αθηνών (και συγκεκριμένα οι αποφάσεις  775/2014 και 1391/2014), που αφορούν διεκδίκηση  του επιδόματος των 176 ευρώ/μηνιαίως για το διάστημα 1-1-2011 έως 31-12-2013 από συναδέλφους σας –ΙΔΑΧ-εργαζόμενους στο Ψ.Ν.Α. ήταν θετικές.  Αυτό δείχνει ότι το Ειρηνοδικείο Αθηνών για τους ΙΔΑΧ και μόνον υπαλλήλους επιδεικνύει θετική στάση στο ζήτημα της επιδίκασης των 176 ευρώ και μετά την εφαρμογή του νέου μισθολογίου (ν. 4024/2011).

Αυτό δεν σημαίνει ότι οι πιθανότητες να διεκδικήσετε το επίδομα των 176 ευρώ για το διάστημα 1-1-2012 (καθότι η αξίωση το έτος 2011 έχει παραγραφεί) έως 31-12-2014 (ήτοι 3 χ 2112= 6.336,00 ευρώ ανά άτομο πλέον τόκων υπηρημερίας) είναι 100% σίγουρες. 

Εντούτοις, όποιος υπάλληλος ΙΔΑΧ (όχι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι) επιθυμεί να συμμετέχει στην διεκδίκηση με το γραφείο μας της ειδικής πρόσθετης αμοιβής των 176 ευρώ με ποσοστό 5% και 20 ευρώ προκαταβολή, να γνωρίζετε ότι την Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2014, Τετάρτη 5  Νοεμβρίου 2014 και Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2014 θα είμαστε στα γραφεία του συλλόγου εργαζομένων στο ΨΝΑ (ώρες 10:00 – 13:00 πρωί) για τη συλλογή των σχετικών εργολαβικών δίκης.

Με εκτίμηση,
Βασίλειος Νικολετάκης
Δικηγόρος

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΝΤΟΛΗΣ - ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ - ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΔΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ 176 ΕΥΡΩ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 1/1/2012 έως 31/12/2014

         Στην Αθήνα σήμερα την   01-10-2014, οι κατωτέρω υπογράφοντες αφενός:

Όνομα: …………………………………………
Επώνυμο: ………………………………………….
Πατρώνυμο: ……………………………………
Κατηγορία / Ειδικότητα (πχ ΔΕ Νοσοκόμος) ………………………………….
Αορίστου χρόνου από την πρόσληψη μέχρι και σήμερα (ΝΑΙ/ΟΧΙ); ……………………………………
Ημερομηνία πρόσληψης στο ΔΑΦΝΙ (και ΦΕΚ Πρόσληψης)………................................................
Τηλ. επικοινωνίας: …………………………………
ΑΦΜ …………………………………….

 β) ο ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ. ΝΙΚΟΛΕΤΑΚΗΣ, Δικηγόρος Αθηνών (ΑΜ/ΔΣΑ 26152), κάτοικος Λ. Αλεξάνδρας 126, τκ. 11471, Αθήνα με αρ. τηλεφώνου 2106412185 κ’ 6972028037, ΑΦΜ 049334348 Δ.Ο.Υ. Δ’ Αθηνών, συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα κάτωθι:
     Α. Ο πρώτος των συμβαλλομένων, ο οποίος θα καλείται στη συνέχεια χάριν συντομίας "ο Εντολέας" αναθέτει στον δεύτερο τούτων, ο οποίος θα καλείται στη συνέχεια "ο Εντολοδόχος" όπως αυτός, μόνος ή με τους συνεργάτες του δικηγόρους, φέρει σε πέρας, δικαστικώς ή εξωδίκως, μέχρι την έκδοση τελεσίδικης αποφάσεως και μέχρι πλήρους ικανοποιήσεως του δικαιώματός του κατά του ΝΠΔΔ «Ψ.Ν.Α. – ΔΑΦΝΙ» την διεκδίκηση της ειδικής πρόσθετης αμοιβής των 176 ευρώ εκ του ν. 3016/2002 για το διάστημα 1-1-2012 έως και την 31-12-2014.
  Β. Την διεκπεραίωση της ως άνω υποθέσεως αναλαμβάνει ο Εντολοδόχος υπό τους εξής όρους, οι οποίοι γίνονται αποδεκτοί από κοινού από αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη, συγκεκριμένα:
1) Ο Εντολοδόχος θα λάβει από τον ως άνω Εντολέα του για αμοιβή του σε περίπτωση επιτυχούς εκβάσεως της δίκης/υποθέσεως  το ποσοστό του ΠΕΝΤΕ τοις εκατό (5%) επί του ολικού ποσού της απαιτήσεως του Εντολέα που θα εισπραχθεί κατά οποιοδήποτε τρόπο είτε κατόπιν δικαστικού αγώνα, είτε κατόπιν συμβιβασμού, έστω και αν η είσπραξη επιτευχθεί με μια μόνο πράξη (ενέργεια). Σε περίπτωση αποτυχίας της δίκης ο Εντολοδόχος δεν θα λάβει ουδεμία αμοιβή. Τα προκαταβλητέα δικαστικά έξοδα ανέρχονται σε ΕΙΚΟΣΙ (20) ευρώ.
2) Δεν επιτρέπεται στον Εντολέα να συμβιβασθεί με τους ως άνω αντιδίκους του χωρίς τη σύμπραξη και έγγραφη συναίνεση του Εντολοδόχου, σε αντίθετη δε περίπτωση ο συμβιβασμός ή κατάργηση της δίκης που γίνουν χωρίς τη συναίνεση του Εντολοδόχου θα είναι άκυροι, και ο Εντολοδόχος θα δικαιούται να συνεχίσει τον δικαστικό αγώνα για δικό του λογαριασμό κατά το εκχωρούμενο ποσοστό της ως άνω απαιτήσεως. Ρητώς συμφωνείται ότι, εάν παρά την ανωτέρω απαγόρευση, ο Εντολέας συμβιβασθεί με τους αντιδίκους τους, ο Εντολοδόχος δικαιούται να λάβει την ως άνω αμοιβή του (ποσοστό του) όχι επί του ανταλλάγματος του συμβιβασμού, αλλά επί της απαιτήσεως. Ο Εντολέας δεν έχει δικαίωμα να ανακαλέσει την παρούσα εντολή καθ’ όσον αυτή αφορά και το συμφέρον του Εντολοδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 724 του Α.Κ. 
3)Ο Εντολέας προς εκτέλεση της παρούσας εντολής του εκχωρεί και μεταβιβάζει δια του παρόντος στον Εντολοδόχο το ανωτέρω ποσοστό (5%) επί του ποσού που θα εισπραχθεί είτε δικαστικώς είτε εξωδίκως είτε με συμβιβασμό δικαστικώς ή από τους αντιδίκους και ο Εντολοδόχος δικαιούται να εισπράξει προνομιακά το ποσό αυτό απευθείας από τους οφειλέτες – αντιδίκων του Εντολέος ή από οποιονδήποτε άλλο υπόχρεο χωρίς τη μεσολάβηση του Εντολέα και χωρίς να απαιτείται νέα εντολή ή εκχώρηση από πλευράς τους.
4) Ο Εντολέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδώσει στον Εντολοδόχο όλα τα απαιτούμενα αποδεικτικά έγγραφα (ιδίως το πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών από την υπηρεσία του) για την δικαστική υποστήριξη της υποθέσεως. Το παρόν συντάχθηκε σε 2 πρωτότυπα και υπογράφηκε από τους συμβαλλομένους που έλαβαν ανά ένα όμοιο.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

 Ο/Η  Εντολέας                                                                                                                        Ο Εντολοδόχος
                                                                                Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δεν επιτρέπονται τα σχόλια.Θα αναρτώνται μόνο οι ανακοινωσεις του Δ.Σ. του συλλόγου για την άμμεση ενημερωσή σας.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.